021-6111 3294               :آزمايشگاه
021-6641 7354
021-6646 3089                         :دفتر
watenv@ut.ac.ir
In the Name of God, the Compassionate, the Merciful  بسم الله الرحمن الرحيم
دانشکده مهندسي عمران
School of Civil Engineering
آزمايشگاه سنجش و پايش آب و محيط زيست
Water & Environmental Measurement & Monitoring Lab
6646 3089    :دفتر